Logga

Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Organisation

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ
och består av 15 ledamöter samt ersättare. Kyrkofullmäktiges
uppgift är att besluta i övergripande frågor, såsom mål och
inriktning, budget och bokslut samt frågor av principiell karaktär
för församlingen.

Kyrkorådet är valt av kyrkofullmäktige och har 6 ledamöter +
kyrkoherden och minst 4 ersättare. Kyrkorådets uppgift är att
vara församlingens styrelse och svara för ekonomi, personal,
fastighetsfrågor samt vara huvudman för begravningsverksamheten.
Kyrkorådets ärenden bereds av arbetsutskottet.
Valnämnd väljs av kyrkofullmäktige och består av 5 ledamöter
och 5 ersättare. Valnämndens uppgift är att svara för de kyrkliga
valen.

Beslut. Foto: IKON

Kyrkoval

Vart fjärde år är det val till kyrkofullmäktige. Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyller 16 år senast på valdagen har rätt att rösta i kyrkovalet.
Nästa kyrkoval äger rum 2024.

Finansiering

Kyrkoavgift
Svenska kyrkan är sedan år 2000 ett registrerat trossamfund som
tar ut en medlemsavgift från alla som tillhör Svenska kyrkan.
Medlemsavgiften kallas kyrkoavgift. Kyrkoavgiften betalas via
skattsedeln för Svenska kyrkans medlemmar.