Logga

Gravrätt

Att vara gravrättsinnehavare innebär bland annat att:

  • Du bestämmer vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
  • Du bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet     
  • Du bestämmer gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Du bestämmer om gravrätten ska förnyas vid gravrättstidens utgång.
  • Du bestämmer om gravplatsen ska överlåtas eller återlämnas till församlingen.

Gravrättsinnehavare ansvarar för att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick och för att församlingens föreskrifter efterföljs.

Gravrättsinnehavare

När de anhöriga valt en gravplats skall de bland sig utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen – en gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning (exempelvis plantering), dock inom ramen för församlingens gravplatsbestämmelser. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma över vem/vilka som ska gravsättas i graven. Som gravrättsinnehavare kan du mot en avgift låta församlingen sköta graven. Läs mer om det här.

Gravrätt

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Kist- och urngravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare.

Gravrätten får bara utövas av den som i gravbok eller gravregister är antecknad som gravrättsinnehavare för gravrätten.

Gravrätten får inte gå över till någon som inte är villig att överta den.

Gravbrev och gravbok

När en gravplats har upplåtits bekräftas upplåtelsen genom att församlingen utfärdar ett gravbrev för graven. Gravbrevet skickas till den som är gravrättsinnehavare. Vi för också in uppgifterna i församlingens gravbok (gravregister) som innehåller uppgifter om alla gravar och gravsättningar i församlingen. Ösmo-Torö församling för gravbok över Ösmo kyrkogård, Torö kyrkogård samt Lotskyrkogården.

Förnyelse av gravrätt

Gravrättsinnehavaren kan när upplåtelsetiden är slut få upplåtelsen av gravplatsen förnyad mot en avgift, under förutsättning att gravplatsen är välvårdad. För närvarande kan en gravplats på en kyrkogård i Ösmo-Torö församling förnyas med 15 år i taget.

Överlåtelse av gravrätt

Gravrättsinnehavaren kan av olika skäl (tex ålder, sjukdom eller avlägset boende) önska överlåta gravrätten till någon annan person, exempelvis till någon som är arvinge till gravrättsinnehavaren eller är nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Den nya gravrättsinnehavaren ska registreras i gravboken, så i alla sådana fall bör man kontakta församlingen.

Även i de fall gravrättsinnehavaren avlider måste gravrätten överlåtas till annan person eller återlämnas till församlingen.

Återlämnande av grav

Vill gravrättsinnehavaren vid upplåtelsetidens utgång inte ha graven kvar kan gravrätten återlämnas till församlingen. När en grav återlämnas är det viktigt att alla närstående till gravsatta i graven har informerats och samtycker till att gravrätten återlämnas.

Den som är gravrättsinnehavare har även möjlighet att återlämna gravrätten till församlingen före upplåtelsetidens utgång. Då övergår ansvaret för graven till församlingen som sköter den tills 25 år gått efter den senaste gravsättningen (gravfridstid). Därefter har församlingen rätt att ta bort gravstenen.

Meddela ny adress

Det är bra om du som är gravrättsinnehavare meddelar pastorsexpeditionen din nya adress när du flyttar, och på så sätt hjälper oss att hålla vår gravbok aktuell.

Har du frågor eller vill du få mer information?

Tveka inte att höra av dig till oss:
Pastorsexpeditionen 08-520 300 11
osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se