Logga

Gudstjänst

Högmässa

Ordet ”mässa” kommer från latinet och markerar att vi firar nattvard i gudstjänsten.

När vi säger ”Högmässa” innebär det att vi talar om veckans huvudgudstjänst, till skillnad från enklare nattvardsgudstjänster. Högmässans bärande moment är mycket gamla och går i många fall tillbaka till den tidigaste kyrkans gudstjänstfirande som i sin tur bygger på såväl den judiska synagogans gudstjänst som på den israelitiska tempelkulten.

Som regel firar vi högmässa i Ösmo kyrka på söndag kl. 11. Om du inte går i kyrkan så ofta kan formen kännas ovan, men om du har lite tålamod upptäcker du förhoppningsvis dess rikedom.

Mässa

Mässa är en enklare form av gudstjänst än högmässan, där vissa moment är borttagna. Mässa firar vi t.ex. en torsdagsmorgon i månaden.

Vesper

En vesper är en enklare bönegudstjänst, där texter och läsningar kommer från den så kallade tidegärden. Vesper firas i Ösmo kyrka en fredag i månaden kl. 17.15. Under sommarens vägkyrka är det vesper varje fredag.

Kyrkvärdar

Vi har ett antal kyrkvärdar i församlingen, vars uppgift är att hjälpa till vid söndagens gudstjänst. Det handlar om att under gudstjänsten läsa dagens texter och be förbönen, men också om att förbereda kyrkkaffet och välkomna besökare när de kommer till kyrkan. Kyrkvärden har också ansvar för att ta upp kollekten.

Kyrkoåret

Visste du att kyrkan har ett eget år?

Kyrkoåret som börjar första Advent och sträcker sig till Domsöndagen är som ett drama uppbyggt kring centrala händelser och tankar i den kristna tron. Därför samlar sig kyrkoårets söndagar kring olika teman som i sin tur har gett upphov till olika uppsättningar av texter och musik som knyter an till dessa teman. Dessa uppsättningar kallar vi för serier.

Julserien

Julserien används under tiden 1 söndagen i advent – 6 söndagen efter trettondedagen samt på Kyndelsmässodagen och Jungfru Marie Bebådelsedag.

Under denna tid växlar de liturgiska färgerna. Adventstiden är ursprungligen en fastetid där den liturgiska färgen blått/lila står för självrannsakan och prövning. Julens budskap handlar om glädje och därför är färgen vit. Annandag jul är martyriets och vittnesbördets dag, därför den röda färgen som är Andens och blodets färg. Trettondedagstiden är i huvudsak grön, växandets och mognadens färg.

Den kristna julen handlar om hur Gud, den oändlige och evige, blir människa och på så sätt stiger in i mänsklighetens historia.

Fasteserien

Fasteserien används under tiden 1 söndagen i Fastan till Långfredagen.

Den liturgiska färgen är blå eller violett och talar om självrannsakan och prövning.

Fastetiden, som egentligen börjar med Askonsdagen, är en förberedelsetid för påsken. Den innefattar Jesu vandring mot Jerusalem, mot lidandet, korsfästelsen och döden. Fastans sista tid, från 5 söndagen i Fastan och genom Stilla veckan t.o.m. Långfredagen kallas Passionstiden, och där står Jesu lidande och död än mer i centrum för vår uppmärksamhet.

Påskserien

Påskserien används under tiden Påskdagen – Annandag Pingst.

Påsken är tillsammans med julen den kristna kyrkans viktigaste högtid. Vi firar Jesu uppståndelse från de döda, Guds seger över ondskan, livets seger över döden. Därför är den liturgiska färgen vit, som är glädjens färg.

Vid Pingst står spridandet av uppståndelsebudskapet i centrum. Detta evangelium (glada budskap) skall spridas till alla människor och det sker genom den Helige Andes kraft. Den liturgiska röda färgen är Andens färg.

Prästen iklädd röd stola (det långa ”bandet” som hänger ner framtill)

Allmänna serien

Allmänna serien används under tiden Heliga Trefaldighets dag – Domsöndagen samt på söndagarna septuagesima, sexagesima och ibland även på Fastlagssöndagen.

Trefaldighetstiden är den längsta sammanhängande delen av kyrkoåret. Man brukar ibland säga att om kyrkoårets första hälft, där jul, fasta, påsk och pingst ryms, handlar om Jesu liv, död och uppståndelse, så handlar Trefaldighetstiden om oss själva och det kristna livet.

Den liturgiska färgen är övervägande grön, vilket är växandets och mognadens färg.

Kalkkläde i den gröna färgen